Banner Advertiser

Tuesday, September 1, 2020

[ALOCHONA] DHORSITA MUKTIR JOBAN BONDIawl©Zv gyw³i Revb ew›`                                Wt †gvt gnwmb Avjx, gyw³‡hv×v

 

†PvL `y'†Uv cy‡iv Kvco w`‡q k³ K‡i euvav| gyLUvI ¯‹P †Uc w`‡q AvUKv‡bv| †`Lv I ejvi kw³ cy‡ivcywi †iva K‡i w`‡q‡Q| nvZ `y‡UvI iwk w`‡q `yw`‡K evuav| e¨_© AvZ¥i¶vi cÖ‡Póvq †`nUv‡K GKUz bo Po Kiv Qvov Avi †Kvb Dcvq †bB| Lvwj †`‡ni AviôZvq gvsk †ckx †hb wbwg‡l wbwg‡l †LuwP‡q DV‡Q| ev½vjxi bvix †`n Rb¥ †_‡KB Kvc‡oi Avei‡Y jvwjZ| mnmv wntmª gvsk †ckxi wccvmy †Qve‡j †eqveª" †`n j¾vq Avo‡ô g„Zz¨cyY© Aw¯'iZvq KvZiv‡"Q| wee¯¿ †`‡ni cÖwZwU †jvgK~‡c KuvUv Zv‡ii AvNv‡Zi gZ Amyw¯'‡Z †Ku‡c †Ku‡c DV‡Q mnmvq †`nUv| cv `y‡Uv bvovB‡Z †hb ey‡S wbj †Kvb wnsmª Rš' k³ K‡i †P‡c a‡i Av‡Q| Avg„Zz¨ jvw_ w`‡qI †hb cv `y‡Uv Qvov‡Z cvij bv|

 

nVvr †PvL `y‡Uvi Kvco Ly‡j wbj| †PvL †g‡j ZvwK‡qI †hb wKQy †`L‡Z cv‡"Q bv| ïay AÜKvi| k³ K‡i evuavq †PvL `y‡Uv †hb bóB n‡q †M‡Q| ax‡i ax‡i †PvL `y‡Uv AveQv AveQv n‡q DV‡Q| `yKv‡b †ek K‡qKRb gvbyliƒcx cyi"l Rš'i gy‡Li kã †f‡m Avm‡Q| ey‡S DV‡Z cvi‡Q bv| Kviv Zviv| Avi †K †Kv_vq ? g‡b c‡o Mfxi iv‡Z †ZRMuv e¯—xi GK QvDbx †_‡K Kviv †hb wcQb w`K †_‡K Zv‡K Svc‡U a‡i| †m wKQy ey‡S DVvi Av‡MB Zvi †PvL gyL †e‡a Zv‡K  -- ‡`vjv K‡i Mvox‡Z DwV‡q †bq| mKj kw³ w`‡q wPrKvi K‡iI gyL w`‡q GKUzI kã †ei nqwb| `yB nvZ w`‡q Rxeb giY kw³ LvwU‡q nvZvnvwZ Lvgmv-Lvgvwm K‡iI Zvi †PvL gyL Lyj‡Z cv‡iwb| AcniYKvix‡`i Ly‡b gvLv wb‡R‡K Qvwo‡q wb‡Z cv‡i wb| nvZzix wcwU‡q  -- fv½v nvZ `y‡Uv Zvi g„Zz¨¶‡Y Zv‡K mvnvh¨ Ki‡Z cv‡i wb| i³ wccvmy‡`i  †Qvej Zvi nvZ `y‡Uv‡K `ygwi‡q w`‡q‡Q| kZ gvBj AvuUv k³ cv `y‡UvI †hb †Lvov n‡q †M‡Q| cÖvY i¶vq †Qvov‡bvi †Póv K‡iI ûgwo †L‡q c‡i †Mj wkKvix‡`i jvmjvi Av¸‡bi gv‡S| Zvi †`n †hb nvqbv‡`i Av¸‡b cyo‡Q| ax‡i ax‡i  Zvi †`‡ni AveiY cyo‡Q| Zvici AveiYnxb †`‡ni Avi †Kvb Avkªq †bB| -- cÖvY †_‡KI †hb †m g‡i †M‡Q| Zvi cweÎ †`‡n nvqbv‡`i †bvsiv b‡Li AvuP‡i †hb i³ Si‡Q|

 

Zvi ïay GZUzKzB g‡b Av‡Q| Zvi †`n wcqvmxiv cvuRv K‡i Zv‡K Mvox‡Z DVvq| †U‡c AvUKv‡bv gy‡L cÖvY dvUv‡bv wPrKvi Zvi eyK wP‡o †M‡jI e¯—xevmxi Kv‡b Zv †cuŠ‡Qwb| wPrKvi  cÖ‡Póv nvqbv‡`i AÆnvwmi †LvivK †hvMv‡"Q evi evi| cÖK…wZi Wv‡K mviv w`‡Z Ab¨vb¨‡`i gZ †mI cÖvq cÖwZiv‡ZB e¯—xi  QvDbxi evwn‡i Av‡Q| wKš' AvR wK nÕj| Zvi Rxeb cy‡i QvoLvo n‡q hv‡"Q| AvZ¥ wPrKv‡i Zvi cÖvY †d‡U hv‡"Q| QvDwb‡Z Zvi wZb mš—vb Nywg‡q‡Q Zvi e„×v gv‡qi mv‡_| Zv‡`i K_v wPš—v Ki‡ZB †hb †m †eûum n‡q c‡o‡Q| wb‡Ri K_v wPš—v Kivi  dzimZB ev KB| wb‡Ri †h wK n‡e Zv †m ey‡S wVK Ki‡Z cvi‡Q bv|  Rxeb B¾Z meB‡Zv †kl| wb‡Ri †Zv  Avi wKQy iBj bv|  †m GLv‡bB wbt†kl| ïay Zvi mš—vbI e„× gvÕi K_v †f‡eB †m Aw¯'i|

 

¯^vgx‡Zv Zvi cu‡P gi‡Q †Rj Lvbvq| cÖvq GK eQi n‡q †Mj| †ei nIqvi †Kvb †LuvR †bB| †Kvb †R‡j Av‡Q ZvI †m mwVK Rv‡b bv| cywj‡k aBiv XvKv †R‡j wbqv †Mj| GKevi †R‡j †M‡U †`Lv KBiv Avmj| c‡ii gv‡m hvBqv †`‡L Ab¨ †Kvb †R‡j cvVv‡q w`‡Q| Avi †Kvb †LvuR Lei †bB| †mB †_‡K †m BuU fv½‡bi KvR wb‡Q| ZvI †Zv Zvi f‡M¨ mBj bv|

 

AvR GK eQ‡ii †ekx nÕj XvKv kn‡i AvBwQ| Pjb we‡ji MÖv‡g wQjvg| wfUv gvwU QvBov Avgv‡`i ZvovBqv w`j| Gi Av‡M fvjB wQjvg MÖv‡g| MZ cuvP eQ‡i  MZ avb nB‡Q| †`‡k †KD Avi Afy³ wQj bv| iv¯—v Nv‡U gvwU KvBUv me †hb kn‡ii gZ nB‡Q| N‡ii †`v‡i wi·v Av‡m| nvBUv ev‡mi ó¨v‡Û hvB| Avgvi ¯^vgx †RvZ`v‡ii KvR †Q‡o w`‡q wi·v Pvjv‡bv ïi" Kij| msmvi fvjB PjwQj| †Q‡j †g‡q wZbUv ¯‹z‡j hvBZ| wKš' Avj­vq eywS Avgv‡Mv my‡Li Ni mB‡Z w`j bv|

 

MÖvg Mv‡qi gvbyl Avgiv| †bŠKvB Avgv‡`i Rxeb| Avgv‡`i ¯^vgx gyw³‡hv×v wQj| hy‡×i  mgq I †QvU wQj| gv‡q e‡j Ii eqm wQj 17 eQi| Ii gv BwÛqv‡Z †h‡Z †`qwb| ZvB gxR©v evwnbx‡Z †hvM w`wQj| Avgvi evevI gyw³‡hv×v wQj| we"Qy ivRvi mv‡_ BwÛqv †MwQj| bIMuvi hy‡× we"Qy evwnbx Avi gxR©v evwnbx cvwK¯—vbx‡`i AvU‡K †d‡j| hy‡× Avgvi evevi GK cv cvwK¯—vbx‡`i ¸wj‡Z †f‡½ hvq| c‡i cv †K‡U †d‡j †`q| Avgvi eqm ZLb 2 eQi| Avgvi wKQyB g‡b †bB| gvÕB me e‡j‡Q| Av‡›`vj‡bi eQi 1969 Avgvi Rb¥ nq| Av‡›`vj‡b বঙ্গবন্ধু †kL gywRey‡ii gyw³ nq| evev ZvB Avgv‡K Av`i K‡i  gyw³ e‡j WvK‡Zv| বঙ্গবন্ধু †kL gywReyi B‡jKk‡b wR‡Z Avevi gyw³hy‡×i WvK †`q| বঙ্গবন্ধু †kL gywReyi‡K gvBiv †d‡j¨ evev‡K †R‡j wb‡q hvq| Amy‡L †R‡j gviv †M‡Q e‡j evevi jvk evwo‡Z cvVv‡q †`q| gv ZLb eo GKv| Avwg eo nw"Q| K‡qK eQi ci gv f‡q Avgv‡K Aí eq‡mB we‡q †`q| Avgvi †P‡q A‡bK †ekx eq‡mi †Q‡ji mv‡_| †mI gyw³‡hv×v| evevi B"Qv Abyhvqx GKRb gyw³‡hv×vi mv‡_ Avgv‡K we‡q w`‡Z †c‡i gv †hb nvd †Q‡o †eu‡P‡Qb|

 

MZ eQi wbe©vPb nB‡Q| Avgvi ¯^vgx †bŠKvi wgwQ‡j †M‡Q| †bŠKv‡Zv nvBiv †Mj| GK`j cvÛv G‡m iv‡Z Avgv‡`i evox‡Z Av¸b jvMvBqv w`j| †Kvb g‡Z cvjvBqv Avgiv Rxeb evPvB| cvjv‡q cvjv‡q Avgiv XvKvq Avwm| gvI Avgv‡`i mv‡_B Av‡mb| †ZRMuv ew¯—‡Z Avgv‡`i Avkªq| †mvqvgx BuU fv½‡bi KvR wbj| ev"Pv‡`i ¯‹zj eÜ| †ZRMuvi ew¯—‡Z Avgv‡`i Rxeb  Pj‡Z jvMj| Avgv‡Mv Mvu‡qi †bZv GLb gš¿x nB‡Q| Zv‡Mv †Pv‡L cBov hvq Avgvi ¯^vgx| Zv‡K aBiv wb‡q †Mj †Rj Lvbvq| ¯^vgxi BuU fv½‡bi KvR AvwgI jBjvg| ZvI Avgvi Kcv‡j mBj bv| GLb Iiv Avgv‡K Lv‡e| Avgvi 35 eQ‡ii †`n wb‡q Avb›` ùzwZ© Ki‡e| Avgvi i³ gvsk Lv‡e|

 

gvi Kv‡Q ïbwQ, H †bZv hy‡×i mgq Avgvi gv‡KI a‡iwQj| Wv³vi Lvbvq wb‡q ‡h‡q Acv‡ikb K‡iwQj| gvÕi †c‡U †hb ev"Qv bv Av‡m| GKevi cvwKš—vbx †gwjUvixi nv‡ZI Zz‡j w`‡qwQj| evRvKvi K¨v‡¤úI †i‡LwQj A‡bKw`b| Amy¯' n‡j Zv‡K †Q‡o †`q| gv AvZ¥nZ¨v Ki‡Z †h‡qI cv‡iwb| gyw³ hy‡× AvnZ evev Avi Avgvi KwP gy‡Li w`‡K ZvwK‡q gv Zvi Dc‡ii bvicï‡`i mKj AZ¨vPvi m‡q wb‡q‡Q| †`k ¯^vaxb n‡Z `yÕjvL gv †evb‡K Avgvi gvi gZ Rxeb giY AZ¨vPvi mn¨ Ki‡Z n‡q‡Q| Avgvi evevi gZ nvRvi nvRvi gyw³‡hv×v AvnZ n‡q‡Q| 30 jvL ev½vjx knx` n‡q‡Q| †`k ¯^vaxb n‡j Avgvi evev gvi gy‡L wK wgwó nvwm| †hb Zv‡`i Rxe‡bi Dci w`‡q e‡q hvIqv mKj aŸsmhÁ cÖjq jxjv weRq K‡i bZzb Rxeb wd‡i †c‡q‡Q| bZzb †`‡k bZzb Rxeb Movi ¯^‡cœ mKj e¨v_v Acgvb‡K ü`‡qi gv‡S mywK‡q †i‡L bZzb K‡i my‡Li Avkvq eyK †e‡a‡Q|

 

wKš' hviv Kó K‡i wewa eywS me mgqB Zv‡`i Rb¨ evg| ¯^vaxb †`‡k hy×vnZ exi gyw³‡hv×v I exiv½bv gvÕi bZzb ¯^cœ ïay ¯^cœB †_‡K †Mj| ¯^vax‡bi ci †bZviv e‡j­b wZb eQi Zviv wKQy w`‡Z cvi‡eb bv| evev †Kvb Awf‡hvM Ki‡jb bv | ivRvKv†iiv I Zv‡`i †bZviv †R‡j †M‡j evev †ek AvZ¥Z…wß †c‡jb g‡b nÕj| GK cv wb‡q evev gv‡V KvR Ki‡Z cv‡ib| †KD Zv‡K KvR †`q bv| gv wS‡qi KvR Ki‡Z evox evox hvq| †Kvb eo‡jvK Zv‡K Kv‡R †bq bv| mevB Lvivc e‡j| ev‡ci Kv‡Q cvIqv KÕKvVv RwgI wewµ K‡i w`j GB ¯^vaxb †`‡k GK hy×vnZ gyw³‡hv×v I exiv½bv bvixi GKgvÎ mš—v‡bi †c‡Ui fvZ †RvMv‡Z|

 

Avwg w`‡b w`‡b eo n‡q hvw"Q| Avgvi gyw³‡hv×v evevi †Pv‡L wK ¯^cœ| Avgv‡K ¯‹z‡j K‡j‡R cov‡e| gyw³‡hv×vi mš—vb wn‡m‡e Avwg mevi mvg‡b gv_v DuPz K‡i `uvov‡ev| Avwg hZ eo ne hZw`b evP‡ev gyw³‡hv×vi mš—vb wn‡m‡e cwiPq w`e| ¯^vaxb †`‡k Gi †P‡q eo cwiPq Avi wK n‡Z cv‡i| Avgvq †Kv‡j K‡i K_v¸‡jv ej‡Z ej‡Z evev †hb KL‡bv KL‡bv Av‡e‡M Avc­yZ n‡q Avevi KL‡bv D‡ËwRZ n‡q co‡Zb| gyw³hy‡×i KZ mvn‡mi K_v evev Avgvq ïbv‡Zb| evevi KZ B‡"Q Avwg †jLv cov wkL‡j evevi gyw³hy‡×i K_v me wjLe| evevi KZ K_v Av‡Q †jLvi| cÖwZw`bB Avgv‡K gyw³hy‡×i Mí †kvbvZ| f‡q †hb Avgvi Mv †kD‡i  DVZ| hy×vnZ evev KvR bv †c‡q †eKvi n‡q evox‡Z e‡mB _vK‡Zb| ZvB Avgv‡K Av`i K‡i Avi gyw³hy‡×i cí e‡j mgq KvUv‡Zb|

 

bvbxi evox †_‡K gv gv‡S gv‡S Pvj Wvj wb‡q Avm‡Zb| gvgvivI gv‡S gv‡S Lvevi w`‡q †hZ| evev gyw³hy‡× †M‡j Avi gv‡K ivRvKv‡iiv a‡i wb‡q †Mj bvbxB Avgv‡K †`‡L| Avwg bv †L‡q _vK‡j bvbx Lye Kvu`Z|

 

evev Ae‡k‡l evox‡Z e‡m evuk ‡eZ I myZvq KvR ïi" Ki‡jb| myZv w`‡q gvQ aivi bvbvb iK‡gi Rvj Ki‡Z jvMj| evuk †eZ w`‡q Wvjv, dv`, Zvgv, c‡jv, I gvQ aivi iKgvix wRwbm ‰Zix KiZ| nv‡Ui w`b iv¯—vq e‡m e‡m Zv wewµ KiZ| nv‡Ui PvB‡Z A‡bK Kg `v‡g cvq Rb¨ A‡b‡K Avgvi evevi KvQ †_‡K Gme wKbZ| gv KL‡bv wb‡R  KL‡bv gvgv‡`i mv‡_ evevi Rb¨ euvk †eZ myZv wK‡b AvbZ Avi evevi ˆZix wRwbm wewfbœ MÖv‡g wewµ KiZ| GBfv‡e K‡ó n‡jI my‡LB PjwQj ¯^vaxb †`‡ki hy×vnZ gyw³‡hv×v I exiv½bvi msmvi|

 

wKQyw`b ci ivRvKv‡iiv I Zv‡`i †bZviv †Rj †_‡K Qvov cvq| MÖv‡g Avevi Zv‡`i c`PviYv Pj‡Z jvMj| gv evev‡Zv ï‡b Pg‡K DVj| Zvi †hb wek¦vm nq bv| Zvi Kv‡Q g‡b nq †hb Iiv ivRvKv‡ii †cÖZvZ¥v| †¶v‡f `yt†L e¨_©Zvq evev A‡bK K_v e‡j wb| Zvi gyL †_‡K ‡hb ¯^vaxb †`‡ki †mB wgwó nvwm wewjb n‡q †M‡Q| eyK fiv me Avkv fimv †hb wbt †kl n‡q †Mj| gv Avi f‡q evB‡i KvR Ki‡Z hvq bv| evevi AvqI K‡g †Mj| N‡i Avevi Lvevi Kó ïi" nj|

 

nVvr †kL gywRey‡ii g„Zz¨i msev‡` evev †hb Av‡iv †f‡½ co‡jb| Avi †hb †Kvb fwel¨r †bB| Avevi evevi †Pv‡L gv‡q †Pv‡L cvwb| gv‡S gv‡S evev †hb wkï‡`i gZ nvD gvD K‡i Kvu`Z| Avgvq Rwo‡q a‡i ejZ, gv‡i †Zvi Rb¥ evsjvi ¯^vaxbZv G‡b‡Q| eyKUv eo K‡i hy‡× †MwQ| KZ g„Zz¨i cÖni †cwi‡q hy× K‡i †`k ¯^vaxb K‡iwQ| Avgvi GK cv nvwi‡qwQ| †Zvi gvi Dci wbh©vZb ey‡Ki gv‡S jywK‡q †i‡L‡Q| †`‡ki ¯^vaxbZvq mKj †kvL `ytL‡K AZxZ K‡i †i‡LwQ| ZzeI GB ¯^vaxb †`‡k GKwU gvÎ mš—vb‡K GKRb ¯^vaxbZvi exi n‡qI gy‡Li fvZ †hvMvi Ki‡Z cviwQbv| Avgvi Rxe‡bi mKj hy‡× Avwg e¨_© n‡qwQ| ZzB Avgv‡K gvd K‡i w`m gv| Avgvi gZ hy×vnZ gyw³‡hv×vi i‡³iI †Kvb g~j¨ †bB| GB ¯^vaxb †`‡k †h Avgvi †`‡ni i³ wewµ K‡i †Zvi Rb¨ fvZ wKbe| hy‡× hw` knx` nBZvg ZvÕB fvj wQj| †Zvi GB bv LvIqv gyL Avi Avgvi †`L‡Z nZ bv| e¨_©Zvq `ytL †¶v‡f evev †hb wb‡Ri Rxeb wb‡Z hvb KL‡bv|

 

Avgv‡`i evoxi Avkcvk w`‡q ivRvKvi †bZv‡`i Avbv‡Mvbv w`‡b w`‡b ‡e‡o hv‡"Q| gv Avi f‡q evwn‡i hvq bv| Avgv‡KI evB‡i †h‡Z †`q bv| GgbwK evoxi cv‡k iv¯—vi av‡i evevi Kv‡QI Avgvq †h‡Z eviY| evevi Rb¨ cvwb Avi Lvevi wb‡q iv¯—vq Avi †h‡Z cvwiwb| fvZ cvwbi Rb¨ evev wb‡RB GK cv‡q evoxi wfZi Av‡mb| Zvi evbv‡bv wRwbm¸‡jv iv¯—vq c‡i _v‡K| †`Lvi †KD †bB| A‡bK w`b A‡bK wKQy PzwiI n‡q †M‡Q| evev †hb Avi wKQy‡ZB †c‡i DV‡Q bv|

 

ivRvKvi †bZviv gv‡S gv‡S evevi Kv‡Q e‡m Mí Ki‡Z Pvq| evev Zv‡Z Avgj †`b bv| gyw³hyׇK cwinvm K‡i evev‡K KZ K_v ïbvq| Zviv bvwK evev‡K e‡jwQ‡jv, †kL gywRey‡ii K_v Kv‡b w`I bv| I‡Zv fvi‡Zi `vjvj| cvwK¯—vb fv½vB Zvi D‡Ïk¨| GB wn›`y‡`i Pvj| cvwK¯—vb †f‡½ †M‡j GUv ¯^vaxb evsjv‡`k bv n‡q BwÛqvi Ask n‡e| Rqevsjv wn›`y‡`i †k­vMvb| Zviv evev‡K ej‡Zb, evev hw` Zv‡`i K_v ïbZ Zvn‡j cvwK¯—vb wU‡K _vK‡j evevi cv nviv‡Z nZ bv Avi GZ Kó Ki‡Z nZ bv| gv‡KI a‡i wb‡q †h‡q Acv‡ikb K‡i ivRvKvi K¨v‡¤ú wbZ bv| Acv‡ikb bv Ki‡Z Av‡iv A‡bK -- nZ| †Q‡jI n‡Z cviZ| wKš' †kL gywRey‡ii Wv‡K mvov w`‡q evev cvwK¯—vb †f‡½‡Q| eveviI me©bvk K‡i‡Q| cvwK¯—vb _vK‡j evev bvwK AvR A‡bK my‡L _vK‡Zb|  বঙ্গবন্ধু †kL gywReyi‡K gvBiv †dj‡Q| Avevi cvwK¯—vb n‡e| Av‡iv KZ wK? evevi Kvb †hb Zviv Svjvcvjv K‡i w`Z| evev gyL ey‡R hZUzKy cv‡ib ïbZ| Amn¨ n‡j D‡V evoxi wfZi P‡j AvmZ|

 

ivRvKvi †bZviv cÖvqB gvi my›`‡ii K_v evev‡K †kvbv‡Zv Avi Avwg KZ eo n‡qwQ Zvi Lei wbZ| GK ch©v‡q Zviv evevi A_© K‡ói jvM‡ei Rb¨ A‡bK A‡_©i †jvf †`Lvq| Avgvi w`‡K bvwK Zv‡`i bRi c‡o‡Q| evevi Kv‡b K_vUv †cuŠQ‡ZB evevi wPrKvi w`‡q DVj| বঙ্গবন্ধু †kL gywReye Zzwg Avgvi ivB‡djUv †K‡o wb‡q fyj K‡iQ| ZzwgI g‡iQ Avgvi me gyw³‡hv×v‡`i‡KI c‡_i wfLvix evwb‡qQ| Avgv‡`i ¯¿x Kb¨v‡`i Avev‡iv ivRvKvi‡`i nv‡Z Zz‡j w`‡qQ| AvR GB ¯^vaxb †`‡k gyw³‡hv×vi GK †g‡qi B¾Z i¶vi †Kvb Dcvq †bB| evevi wPrKvi †hb AvKvk evZvm Kvuc‡Q| ivRvKvi †bZvi †mB nqbvi gZ AÆnvwmi gyL Lvbv evevi gy‡Li mvg‡b ARM‡ii dYv n‡q †hb †Qvej w`‡"Q| fq¼i g„Zz¨i mvg‡b `vov‡bv wbwf©K exi gyw³‡hv×v Avi mn¨ Ki‡Z bv †c‡i KvR Kivi `v w`‡q ivRvKvi †bZvi gy‡L GK Nv jvwM‡q w`j| wdbwK w`‡q ivRvKvi †bZvi †PvL gyL †_‡K ZvRv i³ ZiZi K‡i †ewi‡q evevi †`n‡KI c­vweZ K‡i w`j| ivRvKvi †bZvi wPrKvi w`‡q gvwU‡Z jywU‡q co‡j Zvi mw½iv evev‡K †e‡a †d‡j| c‡i cywjk G‡m evev‡K †R‡j cvwV‡q †`q|

 

evoxi wfZi †_‡K me †`‡L AvgivI wPrKvi K‡i Kvbœv KiwQjvg| gv †Kvb g‡Z wb‡R‡K mvg‡j wb‡q Avgv‡K wb‡q mܨvi Avav‡i evox †Q‡o cvwj‡q †Mj| cÖ_‡g bvbxi evox c‡i A‡bK `~‡i Ab¨ _vbvq `~i GK AvZ¥x‡qi evox‡Z cvwj‡q _vwK| c‡i ïwb †h- Kqw`b c‡i Avgv‡`i evoxUv Iiv cywo‡q †`q| ivRvKvi †bZv Rxe‡b †eu‡P †M‡jI Zvi GK †PvL bó n‡q‡Q †M‡Q| ¯^vaxb evsjv‡`‡k GKRb ¯^vaxbZv we‡ivax ivRvKvi †bZv‡K wb‡Ri ¯¿x Kb¨vi B¾Z i¶vq AvNvZ Kivi Rb¨ GKRb hy×vnZ gyw³‡hv×vi hveZ Rxeb Kviv`Û n‡q hvq|

 

ivRvKv‡iiv GLbI Avgv‡`i‡K Ly‡R †eov‡"Q| cvwj‡q cvwj‡q _vK‡Z AvgivI nqivwb n‡q ‡MwQ| evevi kvw¯— nIqvi ci gv Av‡iv Kvwnj n‡q c‡i Ges G‡Kev‡i APj n‡q c‡i| nvq Avj­vn, GB ¯^vaxb evsjv‡`‡k GKRb ¯^vaxbZvi †hv×v gv evevi GKgvÎ mš—v‡bi _vKv LvIqv Rvbgvj B¾‡Zi †Kvb wbivcËv †bB| G †Kvb cv‡ci †`k‡K Zzwg ¯^vaxbZv w`‡q‡Qv|

 

gvb m¤§vb B¾‡Zi f‡q gv gvÎ †Zi eQi eq‡m 30 eQ‡ii GK gyw³‡hv×vi mv‡_ Avgvi we‡q †`q| †Q‡jwUI Avgv‡`i wQbœg~‡ji Ki"b Kvwnbx ï‡b Avgv‡`i Avkªq w`‡Z GwM‡q Av‡m| Avgvi gv‡KI †m mv‡_ iv‡L| Zi"Y Pvlx gyw³‡hv×v wewfbœ †RvZ`v‡ii Rwg Pvl K‡i Avgv‡`i †c‡Ui fvZ †RvMvi KiZ| Ae‡k‡l Avj­vn †hb Avgv‡`i cÖwZ mnvq n‡q‡Qb| gv GKUz GKUz K‡i my¯' n‡q DV‡Q| gvÕi gy‡L Avevi wKQyUv wgwó nvwmi †iLv †`L‡Z cvw"Q| gv A‡bKUv Lykx| Avgvi evevi K_v †m ivL‡Z †c‡o‡Q| Avgvi evevi eo B"Qv wQj Avgvi we‡qi eqm n‡j GKRb gyw³‡hv×vi Kb¨v wn‡m‡e GKRb gyw³‡hv×vi mv‡_ we‡q w`‡e| AvR Avgvi gv †m `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z †c‡i‡Q| ZvB Avj­vn Zv Avjvi Kv‡Q nvRvi ïKwiqv Ávcb K‡ib|

 

we‡qi ci A‡bK †LvRvLywR K‡i Avgvi ¯^vgx ivRkvnx †R‡j evevi †LvR cvq| Avgiv hvB evev‡K †`L‡Z| Amy¯' evev‡K †`‡L gv †Rj †M‡UB AÁvb n‡q hvq| gv‡K my¯' K‡i evev Avgv‡K Rwo‡q a‡i Kvbœvq †f‡½ c‡o| Avgvi gyw³‡hv×v ¯^vgxi K_v ï‡b evev nvRv‡iv `yt †Li gv‡S GKUz Avb›` †eva K‡i| Avgv‡`i `yÕRb‡K cÖvY f‡i †`vqv Kij| wPwKrmvi Afv‡e evev cÖvq g„Z n‡q †M‡Q| †`k ¯^vaxbKvix GKRb hy×vnZ †hv×vi †Kvb wPwKrmvi e¨e¯'v †bB ¯^vaxb GB †`‡ki KvivMv‡i| Gi ci Avi evevi mv‡_ †`Lv nqwb| †Rj †_‡K Zvi jvk cvwV‡q w`‡q‡Q Avgv‡`i evox‡Z| Rxeb evRx †i‡L hy× Kiv GK gyw³‡hv×vi bxi‡e wbf„Z kvwqZ nÕj ¯^vaxb †`‡ki gvwU‡Z| Kuv`vi I eywS †KD †bB| gvwU †`Iqvi gZ wb‡Ri †Kvb ¯'vb †bB | Zvi wf‡UI ivRvKvi‡`i `L‡j| nvq‡i ¯^vaxb †`‡ki gyw³‡hv×v ! †Zvgv‡`i Rxe‡bi g~j¨ cvLxi †P‡qI Kg|

 

‡Pv‡Li fvemv Av‡¯— Av‡¯— †K‡U hv‡"Q| gyw³ bo‡Z cvi‡Q bv| wPrKviI Ki‡Z cvi‡Q bv| ïay †PvL †g‡j GKUz †P‡q †`Lvi dzim‡Zi A‡c¶vq Av‡Q| Zvi †`‡ki Pvicv‡k gvby‡li †Pnvivi gZ KÕRb Rx‡ei A¯úó †`n¸‡jv †`L‡Z cv‡"Q| ax‡i ax‡i †Pv‡Li †Ni †K‡U hv‡"Q Avi Rxe¸‡jvi †PnvivI Zvi †Pv‡Li mvg‡b ¯úó n‡q DV‡Q| cvb LvIqv KzP Kz‡P Kv‡jv `vuZ¸‡jvi wLUKv‡bv nvwmi `vwo fiv gyLUv Zvi ¯úó †Pv‡Li `„wó‡Z AvU‡K †M‡Q| GB †Pnviv †m Av‡MI †`‡L‡Q Z‡e GB cwi‡e‡k bq| GB †Pnviv †_‡K †m GZw`b cvwj‡q cvwj‡q †eov‡"Q| Zvi †`n‡K GB nvqbvi †Qvej †_‡K i¶v K‡i GZw`‡b cweÎ ivL‡Z †c‡iwQj| wKš' AvR nvq Avj­vn †Zvgvi bv‡g †k­vMvb w`‡q †h e¨w³ †`‡ki †bZv n‡q‡Q AvR ZviB †jvjyc `„wó‡Z Zvi GB cweÎ †`n‡K †eqveª" K‡i Zvi ¸Ûv evwnbx wb‡q AcweÎ Kivi cv‡c PovI n‡q‡Q| GB Amnvq wbt¯^ Mixe bvixi †`‡ni cÖwZ wK Zv‡`i GZ †jvf| G wK ïay †hŠb wccvmv wgUv‡bv bv cÖwZ‡kva †bIqviI Avµgb| GK gyw³‡hv×vi Kb¨v Avi GK gyw³‡hv×vi ¯¿x GB wK Zvi Aciva ? ¶zavq wQbœ nvwǯ^q G mš—v‡bi Rbbxi GB wbt¯Œxq †`‡ni cÖwZ Zviv Avi wK cÖwZ‡kva wb‡e| GK gyw³‡hv×v cwiev‡ii wei"‡× ¯^vaxbZv we‡ivax ivRvKvi †bZvi cÖwZ‡kva| ¶gZvq Avmxb n‡q Zv‡`i cÖwZ‡kv‡ai cwiwa †Rj, Ryjyg, Lyb I al©Y‡KI †Q‡o †Mj|  G‡hb Zv‡`i Avi GK †Rnv`| 71 Gi civR‡qi cÖwZ‡kva wb‡Z †hb Zviv Avi †Rnv` †NvlYv K‡i‡Q| mKj gyw³‡hv×v I Zv‡`i cwievi cwiRb‡`i‡K †Rj, Kzb I al©‡Yi gva¨‡g ¯^vaxb evsjv‡`‡ki gvwU †_‡K wPiZ‡i wbwðn K‡i w`‡e|

 

gyw³ †PvL †hb wek¦vm Ki‡Z PvB‡Q bv †h evc eqmx ivRvKv‡ii †bZv †g‡qi eqmx GK i³ gvs‡mi bvix‡K †eqveª" K‡i Zvi †`n  wb‡q †hŠb wccvmv wbevi‡Y D¤§Ë n‡q‡Q| GB †mB ivRvKvi †bZv †h Zvi gv‡K 32 eQi Av‡M gyw³hy‡×i mgq Zvi gvÕi me©bvk K‡i‡Q| ivRvKvi I Zv‡`i cvwK¯—vbx cÖfy‡`i Lv‡qk †gUv‡Z Zvi Amnvq gvi Rxeb †hŠeb‡K wbt‡k¦l K‡i w`‡q‡Q| Zvi w`‡K †PvL co‡jI ZZw`b †m wb‡R‡K i¶v Ki‡Z cvi‡jI AvR Avevi †mB biwckvP ivRvKvi †bZvi gvsm †ckxi Là‡i †m †`n ew›` n‡q KvZiv‡"Q eo Amnvq n‡q|

 

ax‡i ax‡i biwckv‡Pi `uvwo gyw³i emªnxb †`‡ni w`‡K GwM‡q Avm‡Q| f‡q eyKUv †Ku‡c †Ku‡c DV‡Q| wPrKvi †`Iqvi ¶gZvI Zvi †bB| cvb LvIqv gy‡Li jvj‡P i‡m gyw³i gyLgÛj I e¶‡`k †g‡L †Mj| biwckvP †hb cïi D¤§v`bvi gË| gyw³ Avi ZvwK‡q _vK‡Z cv‡i bv| †PvL eyu‡R †m ïay Avj­vni Kv‡Q weSi KB‡Q| w`‡b nvRviI evi †m Avj­vni bvg R‡c †`kevmx‡K a‡g©i bwQnZ K‡i †m cïwU GLb GB Amnvq bvixi cweÎ †`n‡K AcweÎ Ki‡Q| wbe©vK wb‡¯—R gyw³ †`n †hb g‡i †M‡Q| bicïwU †hb ïay Zvi i³nxb gvsm †Qvej w`‡q Zvi †fvM wccvmv †gUv‡"Q|

 

gyw³ †hb Ávb nviv n‡q c‡i‡Q| Zvi Avi †Kvb Abyf~wZ †bB| †Kvb wKQy ïb‡Z I eyS‡Z cvi‡Q bv| cï‡`i `L‡j Zvi wb‡¯—R †`nwU Amvi gvsm wc‡Ûi gZ `wjZ gw_Z n‡"Q| cïiv †h cvjv e`j K‡i ev‡i ev‡i Zvi i³nxb gvsm f¶Y Ki‡Q|

 

gyw³i †PvL `y‡Uv ïay A‡Sv‡i So‡Q| †PvL gyQvi kw³I Zvi †bB| Zvi Amvo AÁvb gZ †`‡ni Dci w`‡q bicï‡`i cvkweK AZ¨vPvi KZ¶Y P‡j‡Q Zv Zvi Rvbv †bB| KZ¶b c‡i Zvi Avevi Ávb wd‡i‡Q ZvI †m Rv‡b bv| ax‡i ax‡i †PvL †g‡j †m| bi cï‡`i cÖPÛ NywY©So Zvi †`‡ni Dci w`‡q e‡q †M‡Q| Zvi †`‡ni aŸskve‡kl ¶Zwe¶Z wQbœwfbœ n‡q‡Q Zvi †`‡ni gvsm| bicïiv Avev‡iv †P‡q †`L‡Z Zvi †`‡ni aŸskve‡kl| †hŠb jvjmv wbwe©‡Ëi cwiZ…ß nvwm‡Z Avev‡iv Zviv Zvi †`‡ni w`‡K Zxh©K `„wó‡Z †P‡q Av‡Q| g‡b nq ¶zavi A‡c¶vq Av‡Q| Zv‡`i mvg‡b webvg~‡j¨ Lvevi| hZcv‡i †L‡q wb‡e| GKUz ¶zav jvM‡jB AveviI PovI n‡q gyw³i †`‡ni Dci Zviv|

 

Iiv †hb KÕRb †kqvj KzKzi| GKUv g‡Z †`‡ni gvsm wcÛ wQ‡i e‡m Av‡Q gvsm LvIqvi A‡c¶vq| gvs‡mi w`‡K Iiv mevB †jvjyc `„wó‡Z ZvwK‡q Av‡Q| nqZ wPš—v Ki‡Q †K GB g‡Z †`‡ni †Kvb As‡ki gvsmUzKz Lv‡e †K Av‡M ïi" Ki‡e| nqZ H cï‡`i Zx² `„wó gvsmwc‡Ûi cÖwZ Bw wbi¶Y K‡i †`L‡Q †Kvb AskwU Zvi Rb¨ my¯^vmy|

 

nvq‡i gvbyliƒcx bicïi `j| †Zvgv‡`i  N‡i wK †Kvb bvix †bB| GB gyw³i gZ †g‡q wK †Zvgv‡`i cwiev‡i †bB| GB gyw³i Lvwj †`‡n ZvwK‡q ZvwK‡q †Zvgiv wK †`LQ ? GB †`‡ni g‡a¨ †Zvgv‡`i ¯¿x‡`i‡K wK †`L‡Z cv"Q? GB †`nUv wK †Zvgv‡`i ¯¿x‡`i †`‡ni gZB? gyw³i gv‡S wK †Zvgv‡`i gv Rbbx †`L‡Z cvIbv? †Zvgv‡`i †evb †Zvgv‡`i Kb¨v‡`i‡K wK Ly‡R cvIbv? GB gyw³i †`‡ni gv‡S| gyw³i w`‡K ZvwK‡q †Zvgv‡`i ¯¿x‡`i ‡K wK †`L‡Z cvIbv?

 

‡Zvgiv wK Rvb bv GB gyw³i †`‡ni gZB †Zvgv‡`i gv Rbbxi †`n †_‡K †Zvgv‡`i Rb¥ n‡q‡Q| †Zvgv‡`i mš—vb‡`iI Rb¥ n‡q‡Q GB gyw³i †`‡ni gZB †Zvgv‡`i ¯¿x‡`i †`n †_‡K| †Zvgv‡`i †ev‡biv I Kb¨viv GB gyw³i gZ †`n avib K‡iB mš—v‡bi gv n‡"Q| GB gyw³i †eqveª" †`‡ni cv‡k †Zvgv‡`i gv, ¯¿x, †evb I Kb¨v †`n¸‡jv cvkvcvwk †i‡L †`L †Zvgiv †hfv‡e gyw³i Lvwj Mv †`L‡Qv ‡Zvgv‡`i bvix‡`i †`n wK †mfv‡e `j †e‡a †`L‡Z cvB‡e| gyw³i †`‡ni Dci †Zvgiv †h biwckvP n‡q cvkweK AZ¨vPvi Pvwj‡qQ †Zvgv‡`i gv‡S ¯¿x Kb¨v †`‡ni K_v wK †Zvgv‡`i g‡b nq wb? †Zvgv‡`i gv †evb ¯¿x Kb¨v‡`i †`‡ni Dci Ab¨ †KB Ggb wbh©vZb Ki‡j †Zvgv‡`i †Kgb jvM‡e?

 

gyw³ †`‡ni gv‡S wK †Zvgiv -- evsjv‡`‡ki bvix‡`i Qwe †`L‡Z cvI bv? GB †`‡n wK evsjv gv‡K Ly‡R cvI bv? ¯^vaxb evsjv‡`‡ki gvbwPÎ, jvj mey‡Ri cZvKv wK †Zvgv‡`i †Pv‡Li mvg‡b D`q nq bv| gyw³ †Zv ¯^vaxbZvi cÖZxK| evsjv‡`‡ki mKj gv †ev‡bi cÖZxK| gyw³‡K †eqveª"fv‡e al©Y K‡i †Zvgiv †Zv ev½vjx RvwZ I evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv‡KB al©Y KiQ|

 

‡Zvgv‡`i bvix‡`i‡K †Zv †Zvgiv mvwR‡q †kv‡K‡m ivLvi gZ evoxi A›`i gn‡j †eviLv cwi‡q †i‡LQ| Avi †Zvgv‡`i †hŠb jvjmv †gUv‡bvi Rb¨I ivR‰bwZK cÖwZ‡kva †bIqvi Rb¨ gyw³i gZ ivR‰bwZK cÖwZc‡¶i wbixn Amnvq wbtk¦ Mixe bvix‡`i‡K a‡i wb‡q G‡m wbwe©‡Nœ wbj©‡ßi gZ ciwckv‡Pi gZ cvkweK AZ¨vPvi Ki‡Qv `je×fv‡e| †Zvgv‡`i ü`‡q wK GZUzKz cv‡ci AvPo Kv‡U bv Zv‡Z|

 

‡Zvgiv‡Zv Avj­vni bv‡g †k­vMvb w`‡q AvKvk cvZvj KvucvI| †Zvgiv †Zv w`‡b nvRv‡iv evi Avj­vni bvg R‡c †`kevmx‡K bwmnZ Ki ev½vjxi wei"‡×| †Zvgiv †Zv cvwK¯—vb ivLvi bv‡g ev½vjx bvix‡`i‡K gyw³i gZ al©Y K‡iQ Avi gyw³i gvi gZ cvwK¯—vbx cÖf~i w`‡q al©Y Kwi‡qQ|  †Zvgiv †Zv kixqZx AvBb Kv‡qg Ki‡Z PvI| al©YKvix‡`i †Zvgiv †Zv †`viiv Qy‡o nZ¨v Ki‡Z PvI| Avi †Zvgiv hLb al©Y Ki †Zvgv‡`i cvc nq bv? †Zvgv‡`i †`viiv gvi‡e †K?

 

Bmjvg a‡g© †Zv bvixi c~Y© AwaKvi Avi gh©v`v w`‡q‡Q| ZvB eywS †Zvgv‡`i N‡ii bvix‡`i‡K †Zvgiv ‡ivLvq mvwR‡q A›`i gn‡j †kv †K‡m mvwR‡q ivL| Avi me ev½vjx bvix‡`i‡K †Zvgiv †Zvgv‡`i Avi †Zvgv‡`i cÖfy‡`i †fv‡M mvgMÖx K‡i †i‡LQ| †Zvgiv †hb Avj­vni †Lv` G‡RÝx wb‡q G‡mQ| mve©Rbxb Bmjvg ag©‡K †Zvgiv †Zvgv‡`i ¯^v‡_© †Zvgv‡`i gZ K‡i evbv‡Z PvI| †ZvgivB wVK Ki †KvbUv cvc KvR| †Zvgv‡`i †Zv cvc ‡bB| †Zvgiv †Zv wePviK gvbyliƒcx a‡g©i weavZv| †Zvgiv Lyb Ki‡j cvc nqbv| †Zvgiv al©Y Ki‡j †`viiv gvivi AvBb nq bv| †Zvgiv ev½vjx‡`i Lyb al©Y Ki †Zvgv‡`i Bmjvgx mgvR Kv‡q‡gi Rb¨| ZvB †Zvgiv hv K‡iv meB nvjvj& †Zvgv‡`i †Kvb AcKg© †bB| †Kvb cvc †bB|

 

nvq‡i Avj­vn| †Zvgvi kvwš—i a‡g© Giv wK Akvwš— Avb‡Q? GB gnv cvwcô Lybx al©YKvix wK mwZ¨B †Zvgvi cÖwZwbwa| Zvn‡j evKx mevB‡K aŸsm K‡i `vI bv †Kb?

nvq‡i Avj­vn| Avgvi gv †Zv KL‡bv bvgvR †ivRv KvRv K‡iwb| ivRvKvi cvwK¯—vbx wgwjUvix K¨v‡¤ú Iiv gv‡K bvgvR †ivRv Ki‡Z †`qwb| ïay cvkweK wbh©vZb K‡i‡Q| Avgvi bvbx bvgvR †ivRv K‡i w`bivZ ïay Avgvi Rb¨ †`vqv KiZ| AvwgI hZUzKz †c‡iwQ †Zvgvi `iev‡i bvgvR †ivRv K‡iwQ| Z‡e †Kb Avgvi B¾‡Zi Dci †Zvgvi ev›`v‡`i GB AZ¨vPvi| Avgvi gyw³‡hv×v evev I ¯^vgx †Zvgvi bv‡gB hy× K‡i‡Q| ZeyI Zv‡`i Dci GZ Ab¨vq †Kb? Zzwg Avi KZw`b Zv‡`i GB AZ¨Pvi mn¨ Ki‡e? GB bicïiv hLbB A¯¿ Avi ¶gZv nv‡Z †c‡q‡Q ZLbB Iiv ev½vjx |

 

Lyb I al©‡Y †g‡Z D‡V‡Q| Iiv 71 G K‡i‡Q 75 Gi c‡i K‡i‡Q| `yB nvRvi `yB mv‡j Avevi bZzb D‡`&¨v‡g Iiv ïi" K‡i‡Q ev½vjx wbab I bvix al©Y| evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZvi kÎ" H ivRvKv‡iiv  bicï n‡q ev‡i ev‡i hy‡M hy‡M wd‡i Avm‡Q a‡g©i bvg wb‡q ev½vjx‡`i wbab I al©Y Ki‡Z| I‡`i cv‡ci †evSv Avi KZ eo n‡j H ag© e¨emvqx Lybx al©K‡`i wbh©vZb †_‡K Zzwg ev½vjx‡`i‡K i¶v Ki‡e?
__._,_.___

Posted by: "Dr. M. Mohsin Ali" <drmohsinali@yahoo.com>


[Disclaimer: ALOCHONA Management is not liable for information contained in this message. The author takes full responsibility.]
To unsubscribe/subscribe, send request to alochona-owner@egroups.com

__,_._,___